Ebook PHP bằng tiếng Việt


Đối với các bạn gặp khó khăn khi đọc tài liệu bằng tiếng Anh thì những cuốn sách bằng tiếng Việt là rất cần thiết, mình xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách PHP nữa tiếng Việt 100% ^_^. Bên cạnh PHP, cuốn sách còn đề cập đến Apache Server và MySQL, đây là cuốn sách cơ bản thích hợp với những người mới tìm hiểu về lập trình web bằng PHP và MySQL.

Nội dung của cuốn sách:

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU, CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH APACHE, PHP VÀ MYSQL

I. APACHE HTTP SERVER

II. HỆ QUẢN TRỊ CSDL MySQL

III. HYPERTEXT PREPROCESSOR – PHP

CHƯƠNG 2 : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SCRIPT PHP

I. CÚ PHÁP CƠ BẢN

II. CÁC KIỂU DỮ LIỆU

III. CÁC BIẾN SỐ

IV. CÁC HẰNG SỐ

V. CÁC BIỂU THỨC

VI. CÁC TOÁN TỬ

VII. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

VIII. CÁC HÀM

IX. CÁC LỚP VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG

Theo blogthuthuat

By dbglory Posted in PHP Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s