Chỉ hiển thị vùng {mainbody} hay {component} của một Website Joomla


Để hiển thị vùng {mainbody} hay vùng {component} của một Website Joomla 1.5 mà không có bất cứ một module nào và cũng không áp dụng định dạng do file CSS quy định bạn có thể sử dụng mẹo sau:

Thêm ?tmpl=component hoặc &tmpl=component và phía cuối đường link của một trang bất kỳ mà bạn muốn hiện vùng {mainbody} / {component}.

Thí dụ: Nếu muốn hiển thị vùng {mainbody} / {component} của website community.joomla.org bạn chỉ cần thêm “?tmpl=component” vào phía cuối của đường link để có link dạng như sau:

http://community.joomla.org/?tmpl=component.

Vùng mainbody trên template Joomla

Vùng {mainbody} / {component} là vùng (P) trong hình trên, nơi sẽ nạp component của trang.

Trong trường hợp bạn lại không muốn mọi người xem được vùng {mainbody} /{component} của Website bạn có thể sử dụng đoạn mã sau, đặt vào file .htaccess.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} tmpl=
RewriteRule ^(.*)$ http://vinaora.com/index.php [F,L] 

Chú ý: Thay http://vinaora.com bằng địa chỉ Website của bạn. Và nếu muốn chuyển hướng về trang chủ thì thay [F,L] bằng [R,L] (F: Fobridden, R: Redirect, L: Last Rule)

theo vinaora

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s