Một số tài liệu ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL, Verilog


Chào các bạn.

Mình gửi cho các bạn một số tài liệu về VHDL và Verilog.

Advanced Xilinx FPGA

Design Through Verilog HDL.pdf

Digital Design with CPLD Applications and VHDL By Dueck

Electronics-Verilog.Digital.Design.Synthesis

Verilog HDL Reference Manual

VHDL-Cookbook

Xilinx VHDL Tutorial

Theo dlbkhn.com.vn


Đấu giá trực tuyến hàng đầu Việt Nam

One comment on “Một số tài liệu ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL, Verilog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s