Cách sử dụng 1 số JHTML thông dụng


[COLOR=#c00000]Tạo combobox [/COLOR]

JHTML::_(‘select.genericlist’,$arr, $name, ‘class=”inputbox” ‘.$javascript, ‘value’, ‘text’,$val);

các tham số:
$arr: mảng dữ liệu, chú ý mỗi phần tử lại là 1 mảng array(‘value’ => ‘foo’, ‘text’ => “bar”);
$name: tên combobox.
$javascript: javascript sẽ thực thi khi click vào combobox.
$val: giá trị mặc định của combobox.

Tạo checkbox

JHTML::_(‘grid.id’, $id,$val )
Tham số:

$id: id của checkbox (khi hiển thị sẽ là cb.$id ex: cb1,cb2)
$val: giá trị của checkbox.
Checkbox tạo ra có tên là cid[]

Điều hướng phân trang.
Đầu tiên import thư viện cần sử dụng.

jimport(‘joomla.html.pagination’);
Khởi tạo đối tượng điều hướng.
$nav = new JPagination($total, $limitstart,$limit);
Tham số:

$total: ttổng số dòng dữ liệu.
$limitstart: record bắt đầu.
$limit: số record cần lấy.
sử dụng:

echo $nav->getListFooter();
chú ý khi sử dụng phải đặt dòng trên trong form có tên là adminForm.

Tạo pane
có 2 loại TabPane và SlidersPane.
Tạo TabPane chỉ cần khởi tạo đối tượng
$pane=&JPane::getInstance();
hoặc $pane=&JPane::getInstance(‘Tabs’);
Tạo SlidersPane chỉ cần khởi tạo đối tượng
$pane=&JPane::getInstance(‘sliders’);
Tạo khung pane echo $pane->startpane($id);
$id : id của pane.
chú ý chúng ta mới tạo đựơc khung pane, chúng ta tiếp tục tạo panel.

echo $pane->startpanel($title,$id);
$title: tiêu đề – tên phanel
$id: id của panel.
kết thúc panel :
echo $pane->endPanel();
kết thúc pane:

echo $pane->endPane();
Nội dung đặt giữa startpanel() và endPanel().

ví dụ đơn giản về pane: Tạo Tabpane có 3 panel.

$pane=&JPane::getInstance();
echo $pane->startpane(‘Pane-1’);
echo $pane->startpanel(‘panel 1′,’Pane1’);
echo”exam panel 1111111111″;
echo $pane->endPanel();
echo $pane->startpanel(‘panel 2′,’Pane2’);
echo”exam panel 222222″;
echo $pane->endPanel();
echo $pane->startpanel(‘panel 3′,’Pane2’);
echo”exam panel 333333″;
echo $pane->endPane();

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s