Phím tắt trong eclipse


Dùng chuột nhiều có rất nhiều tác hại, thứ nhất là nó làm mất nhiều time hơn, thứ 2 là nó làm cái cổ tay đau rã rời… vì thế nên càng ít dùng chuột càng tốt ;)). Hãy tận dụng hết các shortcut key có thể, sau đây là 1 vài shortcut key mà tớ hay dùng trong eclipse:

1. Ctrl + space: Code hinting

2. Ctrl + O: Hiển thị và nhảy tới các thuộc tính, phương thức trong class hiện tại.

3. Ctrl + M: Đưa cửa sổ với file mà bạn đang làm việc về dạng maximum và ngược lại, nó đang ở dạng maximum thì tổ hợp phím này sẽ đưa nó về dạng un-maximum.

4. Ctrl + L: Đưa con trở đến 1 dòng nào đó, rất hữu ích với 1 file dài.

5. Ctrl + Q: Đưa con trỏ đến vị trí mà bạn vừa sửa.

6. Ctrl + D: Xóa dòng hiện tại.

7. Alt + LeftArrow/ RightArrow: Di chuyển con trỏ đến các vị trí mà bạn vừa sửa.

8. Ctrl + E: Mở danh sách các file đang mở, cho phép tìm kiếm, và goto đến 1 file nào đó.

9. Ctrl + H: Open search dialog.

10. Alt + Up/Down: Move dòng hiện tại lên hoặc xuống.

11. Ctrl+Shift+Enter: Chèn thêm 1 dòng ở trên dòng hiện tại.

12. Ctrl+/: Thêm hoặc xóa comment ở dòng hoặc những dòng đc chọn.

13. Ctrl+F6: Di chuyển nhanh đến 1 file trong danh sách các file đang mở.

14. Ctrl+Up/Down: Cuộn lên/xuống mà k0 làm thay đổi vị trí con trỏ.

15. Ctrl + Backspace: Xóa 1 từ ngay phía trc con trỏ.

15. Debug: F11

16. Run: Ctrl + F11

17. Alt +Shift + J :comment 1 method

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s