Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy trên JFrame


Gói Swing chứa class Timer hỗ trợ cho việc tạo ra các hiệu ứng có tốc độ được quy định trước. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một label nhấp nháy theo một tốc độ quy định. Class này có nhiều ứng dụng thực tế. Dưới đây là đoạn mã của chương trình: import javax…

Gói Swing chứa class Timer hỗ trợ cho việc tạo ra các hiệu ứng có tốc độ được quy định trước. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một label nhấp nháy theo một tốc độ quy định. Class này có nhiều ứng dụng thực tế.

Dưới đây là đoạn mã của chương trình:

 1. import javax.swing.*;
 2. import java.awt.event.*;
 3. import java.awt.*;
 4. class Time extends JFrame implements ActionListener {
 5. JLabel label1;
 6. Time() {
 7. Container c = getContentPane();
 8. c.setLayout(null);
 9. label1 = new JLabel(“Dòng chữ nhấp nháy”);
 10. label1.setBounds(50, 50, 200, 100);
 11. c.add(label1);
 12. Timer t = new Timer(500, this);
 13. t.start();
 14. }
 15. public void actionPerformed(ActionEvent e) {
 16. if (label1.isVisible()) {
 17. label1.setVisible(false);
 18. else {
 19. label1.setVisible(true);
 20. }
 21. }
 22. public static void main(String[] arr) throws Exception {
 23. Time t = new Time();
 24. t.setTitle(“Tạo chữ nhấp nháy trên form”);
 25. t.setSize(300, 300);
 26. t.setVisible(true);
 27. }
 28. }

import javax.swing.*; import java.awt.event.*; import java.awt.*; class Time extends JFrame implements ActionListener {     JLabel label1;     Time() {         Container c = getContentPane();         c.setLayout(null);         label1 = new JLabel(“Dòng chữ nhấp nháy”);         label1.setBounds(50, 50, 200, 100);         c.add(label1);         Timer t = new Timer(500, this);         t.start();     }     public void actionPerformed(ActionEvent e) {         if (label1.isVisible()) {             label1.setVisible(false);         } else {             label1.setVisible(true);         }     }     public static void main(String[] arr) throws Exception {         Time t = new Time();         t.setTitle(“Tạo chữ nhấp nháy trên form”);         t.setSize(300, 300);         t.setVisible(true);     } }

Kết quả khi chạy chương trình ta nhận được một dòng chữ nhấp nháy theo kiểu hiệu ứng “blink” trên JFrame:

[HaiPhong-Aptech st]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s