Tạo JFrame không có khung viền và tiêu đề


Đôi lúc bạn gặp tình huống cần phải hiển thị một JFrame nhưng lại không muốn cho thanh Title của nó xuất hiện. Mã code sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện để đạt được mong muốn đó thông qua phương thức setUndecorated(boolean) của JFrame . package test;…

Đôi lúc bạn gặp tình huống cần phải hiển thị một JFrame nhưng lại không muốn cho thanh Title của nó xuất hiện. Mã code sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện để đạt được mong muốn đó thông qua phương thức setUndecorated(boolean) của JFrame.

 1. package test;
 2. import javax.swing.JFrame;
 3. import javax.swing.JLabel;
 4. /**
 5. * This program creates a JFrame without a Title bar
 6. */
 7. public class TitlelessFrame
 8. {
 9. public static void main(String[] args)
 10. {
 11. JFrame frame = new JFrame(“TitleLessJFrame”);
 12. frame.getContentPane().add(new JLabel(” HEY!!! LOOK AT ME, I DON’T HAVE MY TITLE BAR…”));
 13. //This is the method that does the magic of removing title
 14. frame.setUndecorated(true);
 15. frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 16. frame.setSize(400, 200);
 17. frame.setVisible(true);
 18. }
 19. }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s