Cài đặt phần mềm và quản lý các gói trong Ubuntu


I. CÀI ĐẶT PHẦN MỀM:

Đối với những người dùng Windows sau khi chuyển sang Linux thì việc cài đặt, gỡ bỏ và nâng cấp 1 phần mềm sẽ vô cùng căng thẳng. Trong Windows chúng ta chỉ có 1 cách rất thông thường là click vào file setup.exe hay install.exe, chờ 1 xí và xài:D. Còn trong Linux, chúng ta có khá nhiều cách để làm chuyện đó. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu 1 vài cách thông dụng khi cài phần mềm trong Ubuntu.

1. Cài đặt từ Add/Remove: Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Cài bằng cách này sẽ dễ dàng gỡ bỏ và nâng cấp hơn. Tuy nhiên, cách này chỉ thực hiện được khi máy có kết nối internet mà thôi. Bạn chỉ cần vào Applications -> Add/Remove…, tìm phần mềm muốn cài, chọn và Apply, ngồi đợi Ubuntu tải các gói về cài đặt. Thế là xong!

Chú ý, ở ListBox Show (phía trên bên phải), bạn chọn “All available applications” để thấy tất cả phần mềm có thể sử dụng

.2. Cài đặt từ gói .deb:

Cách này cũng đơn giản không kém gì cách thứ nhất, do gói .deb đã được biên dịch sẵn nên bạn chẳng cần phải làm gì nhiều. Bạn chỉ việc dùng chuột kích hoạt gói và chương trình sẽ tự động cài đặt (giống như file setup.exe bên Windows). Khi cài, đôi khi xuất hiện yêu cầu các gói phụ thuộc (dependencies). Bạn tìm các gói đó về cài vào là OK.

Nếu thích dùng lệnh, bạn gõ trong Terminal:

$ sudo dpkg -i [ten_goi].deb

Khi cài 1 loạt các gói .deb:

$ sudo dpkg -i *.deb

3. Cài đặt từ gói .rpm:

Đây là gói biên dịch cho Redhat. Muốn chuyển sang gói .deb cho Ubuntu, bạn có thể cài phần mềm alien:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install alien

Chuyển vào thư mục chứa file .rpm

$ sudo alien -k [ten_file].rpm

– Lệnh này sẽ chuyển gói .rpm thành gói .deb
– Tham số -k sẽ giữ nguyên số phiên bản

Sau đó bạn cài gói .deb như cách 2.

3. Sử dụng trình quản lý gói Synaptic (trong Kubuntu là Kynaptic)

Bạn vào System > Administration > Synaptic Package Manager, tìm gói cần cài rồi Install/Reinstal/Remove… Cái này cũng đơn giản không kém, bạn tự vọc nhé :D

4. Cài đặt bằng dòng lệnh (trình bày chi tiết ở phần sau) Muốn cài gói nào, bạn chỉ việc gõ vào Terminal:

sudo apt-get install [ten_goi]

Gỡ bỏ:

sudo apt-get remove [ten_goi]

5. Biên dịch từ mã nguồn:

Nếu bạn chỉ có mã nguồn trong tay, hãy thực hiện những bước sau:

– Cài chương trình biên dịch:

$ sudo apt-get install build-essential

– Lấy mã nguồn về (có thể dùng lệnh wget để tải)

– Giải nén: tar xvzf [ten_file] (.tar.bz2, .tar.bz, tar.gz,…)

– Biên dịch và cài: vào trong thư mục vừa giải nén

$ ./configure

$ make

$ sudo make install

Đôi khi việc cài đặt không thực hiện được do thiếu các thư viện phụ thuộc. Bạn có thể thấy chúng khi báo lỗi

II. Quản lý các gói trong Ubuntu:

dpkg: đây là trình quản lý gói cơ bản và đơn giản nhất trong Debian. Bạn có thể tham khảo ở bảng sau:

Cú pháp Mô tả Ví dụ
dpkg -i {.deb package} Cài đặt gói hoặc nâng cấp nếu đã cài rồi dpkg -i zip_2.31-3_i386.deb
dpkg -R {Directory-name} Cài đặt toàn bộ các gói trong thư mục dpkg -R /tmp/downloads
dpkg -r {package} Gỡ bỏ gói trừ các file cấu hình dpkg -r zip
dpkg -P {package} Gỡ bỏ gói kể các các file cấu hình dpkg -P apache-perl
dpkg -l Liệt kê các gói đã cài đặt, phiên bản và mô tả ngắn dpkg -l dokg -l | less
dpkg -l ‘*apache*’
dpkg -l | grep -i ’sudo’
dpkg -l {package} Liệt kê các gói riêng đã cài đặt, phiên bản và mô tả ngắn dpkg -l apache-perl
dpkg -L {package} Liệt kê các file đã cài đặt dpkg -L apache-perl
dpkg -L perl
dpkg -c {.Deb package} Liệt kê những file bên trong gói .deb dpkg -c dc_1.06-19_i386.deb
dpkg -S {/path/to/file} Tìm gói mà file phụ thuộc dpkg -S /bin/netstat
dpkg -S /sbin/ippool
dpkg -p {package} Mô tả chi tiết gói: nhóm, phiên bản, bảo trì, cấu trúc, các
gói phụ thuộc, mô tả,…
dpkg -p lsof
dpkg -s {package} | grep Status Tìm xem gói đã được cài hay chưa dpkg -s lsof | grep Status

Nguồn: http://www.cyberciti.biz/howto/question/linux/dpkg-cheat-sheet.php

apt:

Cú pháp Mô tả Ví dụ
apt-get install {package} Cài đặt hoặc nâng cấp gói apt-get install zip
apt-get install lsof samba mysql-client
apt-get remove {package} Gỡ bỏ gói trừ các file cấu hình apt-get remove zip
apt-get –purge remove {package} Gỡ bỏ gói kể cả các file cấu hình apt-get –purge remove mysql-server
apt-get update apt-get upgrade Cập nhật hệ thống apt-get update
apt-get upgrade
apt-get update apt-get dist-upgrade Nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới apt-get update
apt-get dist-upgrade
apt-cache search keywords Tìm gói theo từ khóa apt-cache search alien
apt-cache show program Lấy thông tin về gói apt-cache show rar

Nguồn: http://www.cyberciti.biz/howto/question/linux/apt-get-cheat-sheet.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s