Cai đặt Javadoc cho Eclipse trong Ubuntu


Ai code Java thì biết javadoc có ý nghĩa như thế nào rồi nhỉ? Nếu dùng Eclipse thì mặc định không có javadoc. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt javadoc cho Eclipse trong Ubuntu.

Đầu tiên, bạn cài gói javadoc từ repository:

$ sudo apt-get install sun-java6-doc

Khi cài đặt, chương trình sẽ yêu cầu file documentation.zip của Sun. Bạn vào website của Sun để download, chọn ngôn ngữ English.

Mở một Terminal khác, copy file vừa mới download vào thư mục /tmp

$ sudo cp /đường/dẫn/tới/file/documentation.zip /tmp

và đổi permission

$ sudo chown root:root /tmp/documentation.zip

Sau đó trở lại Terminal cài đặt đầu tiên, nhấn Enter để kết thúc quá trình cài đặt.

Mở Eclipse lên, click Window -> Preferences -> Java -> Installed JREs, chọn JRE ở bảng bên phải. Click Edit, chọn tất cả JRE system libraries. Click Javadoc Location và gõ vào ô Javadoc Location Path:

file:/usr/lib/jvm/java-6-sun/docs/api/

Click Validate để kiểm tra. Nếu hiện thông báo “Location is likey valid…” thì việc cài đặt đã thành công (có thể kiểm tra lại bằng cách nhấn vào nút Open in Browser). Click OK để kết thúc.

Vậy là xong :)

Theo moriator.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s