Helloworld with JSP + ECLIPSE + TOMCAT


Chạy Eclipse 3.2 trong thư mục đã cài (C:\eclipse\eclipse.exe), chọn một thư mục để làm việc. Nếu đây là lần sử dụng đầu tiên, Eclipse sẽ hiển thị trang Welcome, bạn đóng nó lại.

Để tạo một Web project, bạn chọn File\New\Project, chọn Dynamic Web Project

Bạn đặt tên cho project là HelloWorld, sau đó nhấn Finish luôn , mặc định với các tùy chọn phía sau.

Eclipse sẽ tạo cấu trúc thư mục, các library cho bạn, sau khi hoàn tất, Eclipse hiện ra một Dialog hỏi bạn có muốn chuyển qua view ở chế độ J2EE không ? Ứng dụng Web của chúng ta khá đơn giản nên chỉ cần view ở chế độ Java, vì thế bạn chọn No. Cấu trúc thư mục Eclipse tạo cho bạn sẽ như sau :

Cấu trúc thư mục này gồm có :

  1. thư mục src : chứa toàn bộ source code Java
  2. WebContent : chứa file JSP
  3. WebContent\lib : chứa các thư viện mà bạn sử dụng trong ứng dụng này, thư mục này cũng được Eclipse hiểu là Web App Libaries
  4. web.xml : file cấu hình chính cho một ứng dụng Web
  5. JRE System library : môi trường Java mà ứng dụng của bạn sẽ chạy trên đó

Vậy là bạn đã có một ứng dụng Web, như đã nói ở trên, muốn chạy được ứng dụng này, bạn cần có một Web Server, ở trên chúng ta đã download Tomcat 5.5 và unzip ở C:\ . Bây giờ bạn sẽ tạo một Web Server trong Eclipse cho ứng dụng HelloWorld của bạn!

Right click vào project HelloWorld, chọn New\Others chọn Server

Ở đây bạn sử dụng Tomcat 5.5 của Apache, vì vậy chọn Tomcat v5.5 Server click Next, trong trang này yêu cầu bạn chỉ rõ đường dẫn của thư mục cài đặt Tomcat 5.5, bạn click Browse, chọn thư mục đã unzip Tomcat 5.5 (C:\apache-tomcat-5.5.23)

Bước kế tiếp , bạn chọn project HelloWorld để cấu hình cho Server này

Sau đó Finish để hoàn tất quá trình tạo Server cho project.

Do một Web project trong Java khi chạy cần một số thư viện của Tomcat, vì vậy, bạn cần thêm một bước phụ nữa để sử dụng thư viện này. Right click lên project HelloWorld, chọn Build Path\ Add Libaries, chọn Server Runtime

Chọn Apache Tomcat v5.5 , Finish để kết thúc

Sau khi hoàn thành, bạn thấy trong project HelloWorld có thêm một mục mới là Apache Tomcat v5.5 với nhiều file jar trong đó, đây là những thư viện của Tomcat mà chúng ta có thể dùng trong project , quan trọng nhất là serlet-api.jar – thư viện cần thiết để viết Web , không có sẵn trong bộ cài đặt Java !

Như vậy toàn bộ các bước thiết lập môi trường đã hoàn tất, bây giờ bạn bắt đầu viết trang JSP đầu tiên !

Right click vào thư mục Web Content , chọn New \ Others, chọn Web\JSP

Gõ vào tên của file là index.jsp . Chú ý là Web Server sẽ tìm trang index đầu tiên trong ứng dụng của bạn, vì thế trang đầu tiên phải có tên là index hoặc default ! Rồi , bạn chỉ cần Finish là xong !

Trang index.jsp của bn s như sau :

Các dòng có sẵn là do JSP template của Eclipse sinh ra, tại dòng , bạn thêm vào chuỗi :

<%out.println(“Hello World”); %>

Save lại file này !

Bạn sẽ chạy file jsp này để xem kết quả, Right click lên HelloWorld project chọn Run As \ Run On Server, hiện ra dialog

Bạn chọn Apache Tomcat v5.5 để chạy Project này, chọn Finish ! Bạn sẽ thấy trong Browser của Eclipse hiện ra chuỗi “Hello World” của bạn !

Chú ý , đây là bạn chạy trong Internal Web Browser của Eclipse, bạn muốn kết quả của mình hiện ra trên IE, bạn chọn trên thanh Tool Bar, chọn Window\Web Browser\ Internet Explorer, chạy lại project , kết quả sẽ hiển thị trên IE của bạn ! Thật là đơn giản khi viết Web bằng JSP đúng không ?! Chúc bạn thành công !

Theo dqvn2002.blogspot.com

2 comments on “Helloworld with JSP + ECLIPSE + TOMCAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s