Lập trình java – Cài đặt Java JDK và JRE


Giải thích một số khái niệm:
JDK: Java Development Kit
JRE: Java Runtime Environment

Linux Ubuntu 8.04 có các gói sau được hỗ trợ bởi Sun Microsystem:

=> sun-java6-bin : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

=> sun-java6-demo : Sun Java Development Kit (JDK) 6 demos

=> sun-java6-jdk : Sun Java Development Kit (JDK) 6

=> sun-java6-jre : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

Để cài đặt bình thường, bạn hãy đảm bảo mình đã mở multisource giống như hình sau.
Vào: System > Administration > Software Source > Select Multisource > Close

Khi đã đảm bảo như trên, vào Terminal gõ lệnh sau:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

$ sudo apt-get install sun-java6-bin sun-java6-jre sun-java6-jdk

Mỗi JVM đều có list các folder được hỗ trợ (JAVA_HOME). Hãy mở: /etc/jvm

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

$ sudo gedit /etc/jvm

Đảm bảo rằng dòng sau ở trên cùng của file: /usr/lib/jvm/java-6-sun

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

/usr/lib/jvm/java-6-sun
/usr/lib/jvm/java-gcj
/usr/lib/jvm/ia32-java-1.5.0-sun
/usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun
/usr

Lưu và đóng file lại.
Cài đặt các biến môi trường:
Mở .bash_profile

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

$ gedit $HOME/.bash_profile

Thêm vào dòng sau:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Lưu và đóng file lại. Bây giờ hãy kiểm tra JDK của bạn>:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

$ java -version

Nếu thấy thông báo về version đàng hoàng cụ thể, nghĩa là bạn đã cài đặt thành công.
Bây giờ, chúng ta hãy chạy thử một ví dụ:
Helloworld Java Program:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

$ gedit HelloWorld.java

Thêm vào đoạn sau:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, World!");
}
}

Lưu và đóng file lại. Chạy thử:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

$ javac HelloWorld.java
$ java HelloWorld

Nếu thấy xuất hiện dòng chữ Hello, World! thì quá trình cài đặt đã hoàn toàn thành công.
Bây giờ, hãy bắt đầu lập trình java trên Ubuntu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s