Code xem TV trực tuyến


Đây là object cho bạn nào muốn tạo một trang xem TV để phục vụ cộng đồng.
<object id=”MediaPlayer” classid=”CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95″ codebase=”http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=,1,52,701&#8243; standby=”Loading Microsoft Windows Media Player components…” height=”500″ width=”600″>
type=”application/x-oleobject” align=”center”>
<param name=”FileName” value=”rtsp://203.162.1.223:557/VTV3_08″></param>
<param name=”ShowStatusBar” value=”True”></param>
<param name=”TransparentAtStart” value=”true”></param>
<param name=”AutoStart” value=”true”></param>
<param name=”AnimationatStart” value=”false”></param>
<param name=”ShowControls” value=”false”></param>
<param name=”autoSize” value=”true”></param>
<param name=”displaySize” value=”0″></param>
<embed type=”application/x-mplayer2″
pluginspage=”http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/&#8221;
src=”rtsp://203.162.1.223:557/VTV3_08″
name=”MediaPlayer”
width=”600px”
height=”500px”>

</embed>
</object>


Trong đó tham số srcFileName chỉ đến luồng kênh ti vi cần xem, minh họa ở trên là VTV3. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách tạo ra 1 file htm hoặc html rồi chèn đoạn code đó vào, chạy file này, bạn sẽ thấy kênh VTV3 hiện ra trước mắt. %3cazzbe%3c%3cy Bạn có thể chủ động thay đổi các tham số theo ý thích, tuy nhiên nếu bạn không rành thì cứ để mặc định, có thể thay đổi width height để phù hợp với vị trí đặt nó trong website.

Bạn có thể hãy download trực tiếp đoạn code ở đây. Green%20with%20Envy

Sau đây là link của một số kênh tham khảo:


Theo thuvienit

Advertisements
By dbglory Posted in PHP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s