Hàm Hàm getElementsByClassName


Bản thân ngôn ngữ lập trình JavaScript không cung cấp cho ta hàm lấy một đối tượng thông qua tên lớp, mà chỉ là ID, tên và thẻ. Nay với hàm này, chúng ta có thể thực hiện điều này dễ dàng.
<script type=”text/javascript”>
// Created by: Stuart Colville | http://muffinresearch.co.uk/
function getElementsByClassName(strClass, strTag, objContElm) {
strTag = strTag || “*”;
objContElm = objContElm || document;
var objColl = objContElm.getElementsByTagName(strTag);
if (!objColl.length &&  strTag == “*” &&  objContElm.all) objColl = objContElm.all;
var arr = new Array();
var delim = strClass.indexOf(‘|’) != -1  ? ‘|’ : ‘ ‘;
var arrClass = strClass.split(delim);
for (var i = 0, j = objColl.length; i < j; i++) {
var arrObjClass = objColl[i].className.split(‘ ‘);
if (delim == ‘ ‘ && arrClass.length > arrObjClass.length) continue;
var c = 0;
comparisonLoop:
for (var k = 0, l = arrObjClass.length; k < l; k++) {
for (var m = 0, n = arrClass.length; m < n; m++) {
if (arrClass[m] == arrObjClass[k]) c++;
if (( delim == ‘|’ && c == 1) || (delim == ‘ ‘ && c == arrClass.length)) {
arr.push(objColl[i]);
break comparisonLoop;
}
}
}
}
return arr;
}

// To cover IE 5.0’s lack of the push method
Array.prototype.push = function(value) {
this[this.length] = value;
}
</script>

Theo thegoiweb.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s