PHP Test tools: How to use SimpleTest in Eclipse (part 1)


Cài đặt SimpleTest trong Eclipse

 • Cài đặt từ Remote Site

 • Cài đặt từ Local Site

Cấu hình SimpleTest trong Eclipse

 1. Chọn Window > Preferences… trên menu bar
 2. Chọn “Simple Test” trong danh mục liệt kê bên tay trái.
 3. Nhập hoặc chọn đường dẫn tới file php.exe
 4. Nhập định dạng file cho file dùng để test. Ví dụ “.php” hooặc “.test.php”.
 5. Click OK.

Sử dụng SimpleTest trong Eclipse

 • Tạo mới một PHP Project với tên là Test gồm các thư mục con:
  • Test\classes: dùng chứa các class cần test.
  • Test\test: chứa các file test.
 • Tạo files Calculator.php trong thư mục ‘classes’.
<?php
class Calculator{
 function add($x, $y){
  return $x + $y;
 }

 function subtract($x, $y){
  return $x - $y + 1; // Hiện thực sai
 }
}
?>
 • Tạo file testCalculator.php trong thư mục ‘test’.
<?php
require_once(dirname(__FILE__). '/../classes/Calculator.php');
class testCalculator extends UnitTestCase {
	function test_exists(){
		$url = dirname(__FILE__);
		$this->assertTrue(file_exists($url . '/../classes/Calculator.php'),"File not existed at $url");
	}

	function test_add(){
		$cal = new Calculator();
		$result = $cal->add(1,2);
		$this->assertEqual(3, $result, "Passed");

	}

	function test_subtract(){
		$cal = new Calculator();
		$result = $cal->subtract(1,2);
        $this->assertEqual(-1, $result, " Value what we expected is '-1' is not equal '$result' which is returned from subtract function");
	}

}
?>
 • Chọn Run As > Simple Test (hoặc tổ hợp phí Alt+Shift+X, G). Hộp thoại kết quả sẽ xuất hiện như sau:
Failed Testing

Failed Testing

 • Cửa sổ kết quả cho thấy phần hiện thực hàm “subtract” của lớp Calculator đã hiện thực sai. Sửa lại file Calculator.php như sau:
<?php
class Calculator{
 function add($x, $y){
  return $x + $y;
 }

 function subtract($x, $y){
  return $x - $y + 1; // Hiện thực sai
  return $x - $y;
 }
}
?>
 • Chọn Run As > Simple Test, kết quả như sau:
Passed Testing

Passed Testing

Một số lưu ý:

 • Không có yêu cầu cụ thể đối với việc đặt tên file dùng để test (nhưng nên theo chuẩn).
 • Tên function trong file test (cụ thể là testCalculator.php) phải bắt đầu bằng tiền tố “test” (không phân biệt chữ viết hoa hay chữ viết thường).
 • Có thể test trực tiếp qua browser, khi đó:
  • Download và giải nén gói simpletest ở trang http://simpletest.org/en/download.html
  • Chép thư mục simpletest vào trong thư mục Test/test/ chung với file testCalculator.
  • Thêm dòng lệnh sau vào đầu file testCalculator.php:
     require_once(dirname(__FILE__) . '/simpletest/autorun.php');
  • Mở browser (IE, Firefox, Safari…) gõ vào url  sau đây, trường hợp của mình file testCalculator nằm trong thư mục /demo/Test/test/:
     http://localhost/demo/test/test/testCalculator.php
  • Kết quả sẽ như sau:
  Passed Testing in Safari Browser

  Passed Testing in Safari Browser

Resource:

Theo glorevenhite.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s