Tất cả phím tắt trong Windows


Phím tắt chungm

Ctrl + C

sao chép

Ctrl + X
cắt

Ctrl + V
dán

Ctrl + Z
hoàn lại tác vụ vừa thực hiện.

Delete
xóa


Shift + Delete
xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.

Ctrl + kéo thả
sao chép đối tượng đang chọn

Ctrl + Shift + kéo thả
tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn

F2
đổi tên đối tượng đang chọn

Ctrl + >
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ

Ctrl + <
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ

Ctrl + mũi tên lên
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn

Ctrl + mũi tên xuống
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn

Ctrl + Shift + mũi tên
chọn một khối văn bản.

Shift + mũi tên
chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo

Ctrl + A
chọn tất cả

F3
tìm kiếm một tập tin, thư mục.

Ctrl + O
mở một đối tượng

Alt + Enter
xem thuộc tính của đối tượng đang chọn

Alt + F4
đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt

Ctrl + F4
đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel…

Alt + Tab
chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.

Alt + ESC
Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở

F6
Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.

F4
sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.

Shift + F10
hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn

Alt + phím cách
hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.

Ctrl + ESC
hiển thị thực đơn Start

Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh
thực hiện lệnh tương ứng.

Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở
thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở

F10
kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt

->, <-, Up, Down
di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh.

F5
cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.

Backspace
trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.

ESC
bỏ qua tác vụ hiện tại

Giữ Shift khi bỏ đĩa CD
ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD

Phím tắt trên hộp thoại

Phím tắt
Chức năng

Ctrl + Tab
chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại

Ctrl + Shift + Tab
chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại

Tab
chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp

Shift + Tab
chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước

Alt + Ký tự gạch chân
thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân

Enter
thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt

Phím cách
chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)

Mũi tên
chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn

F1
hiển thị phần trợ giúp

F4
hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt

Backspace
trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở

Phím đặc biệt trên bàn phím

Phím
Chức năng

win
Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.

win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + E Mở cửa sổ Windows Explorer

win + F Tìm kiếm

win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)

win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start – Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích – Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ – Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt

Phím tắt trên hộp thoại Ctrl + Tab
chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại

Ctrl + Shift + Tab
chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại

Tab
chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp

Shift + Tab
chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước

Alt + Ký tự gạch chân
thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân

Enter
thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt

Phím cách
chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)

Mũi tên
chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn

F1
hiển thị phần trợ giúp

F4
hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt

Backspace
trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở
Phím đặc biệt trên bàn phím

win Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.

win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + E Mở cửa sổ Windows Explorer

win + F Tìm kiếm

win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)

win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở

win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start – Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích – Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ – Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s