Lỗ hổng mới bị phát hiện trên Java – Chú ý


Một lỗ hổng trong Java vừa bị phát hiện ngày 26/8 vừa qua bởi FireEye, mọi người hãy deactive java tạm thời để tránh bị khai thác qua lỗ hổng này và chờ bản cập nhật. Lỗ hổng này cho phép trình duyệt web tải về chương trình bất kì và chạy chương trình này trên máy tính của bạn.

Hiện tại chỉ những máy tính sử dụng window bị ảnh hưởng nhưng sắp tới những máy tính sử dụng Mac và Linux cũng sẽ là nạn nhận tiếp theo.

Dbglory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s