HƯỚNG DẪN XIN VISA DU HỌC PHÁP

Bạn phải làm thế nào để đăng ký phỏng vấn?

Bạn đã có giấy tiếp nhận tạm thời vào một cơ sở giáo dục tại Pháp chưa? Bạn có muốn nhận được giấy tiếp nhận tạm thời tại một cơ sở giáo dục còn chưa kết thúc việc nhận hồ sơ ? Bạn phải hoàn tất các thủ tục trên Campusfrance. Thủ tục gồm:

  • Đăng ký trên trang web của chúng tôi
  • Điền và hoàn tất các mục trong « formulaire » và « mes démarches
  • Hẹn phỏng vấn tại Campusfrance

Continue reading