Lập trình java – Cài đặt Java JDK và JRE

Giải thích một số khái niệm:
JDK: Java Development Kit
JRE: Java Runtime Environment

Linux Ubuntu 8.04 có các gói sau được hỗ trợ bởi Sun Microsystem:

=> sun-java6-bin : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

=> sun-java6-demo : Sun Java Development Kit (JDK) 6 demos

=> sun-java6-jdk : Sun Java Development Kit (JDK) 6

=> sun-java6-jre : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

Để cài đặt bình thường, bạn hãy đảm bảo mình đã mở multisource giống như hình sau. Continue reading