Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy trên JFrame

Gói Swing chứa class Timer hỗ trợ cho việc tạo ra các hiệu ứng có tốc độ được quy định trước. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một label nhấp nháy theo một tốc độ quy định. Class này có nhiều ứng dụng thực tế. Dưới đây là đoạn mã của chương trình: import javax…

Gói Swing chứa class Timer hỗ trợ cho việc tạo ra các hiệu ứng có tốc độ được quy định trước. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một label nhấp nháy theo một tốc độ quy định. Class này có nhiều ứng dụng thực tế. Continue reading

Advertisements

Tạo JFrame không có khung viền và tiêu đề

Đôi lúc bạn gặp tình huống cần phải hiển thị một JFrame nhưng lại không muốn cho thanh Title của nó xuất hiện. Mã code sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện để đạt được mong muốn đó thông qua phương thức setUndecorated(boolean) của JFrame . package test;… Continue reading