Helloworld with JSP + ECLIPSE + TOMCAT

Chạy Eclipse 3.2 trong thư mục đã cài (C:\eclipse\eclipse.exe), chọn một thư mục để làm việc. Nếu đây là lần sử dụng đầu tiên, Eclipse sẽ hiển thị trang Welcome, bạn đóng nó lại.

Để tạo một Web project, bạn chọn File\New\Project, chọn Dynamic Web Project

Bạn đặt tên cho project là HelloWorld, sau đó nhấn Finish luôn , mặc định với các tùy chọn phía sau. Continue reading