Cài đặt Apache, PHP, MySQL trên Ubuntu

Chúng ta sẽ xem xét từng bước để cài đặt 1 server LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) trên Ubuntu. Và vì Ubuntu đã sẵn là Linux rồi, nên chúng ta sẽ chỉ xem xét 3 thành phần còn lại. Continue reading

Advertisements