RMI & CORBA – P2

II.RMI
1)TỒNG QUAN VỂ RMI
Trong một ứng dụng không phân tán của java, đoạn mã trong một đối tượng có thể gọi phương thức của một đối tượng khác và máy ảo Java phân giải địa chỉ và truyền tham số từ đối tượng gọi đến phương thức được gọi, ngoài ra nó cũng trả về các giá trị cho đối tượng gọi thực thi phương thức
Trong ứng dụng phân tán, mặc dù đoạn mã lập trình phương thức trông có vẻ giống như trong trường hợp ứng dụng không phân tán, nhưng là một cơ chế hoàn toàn khác nhau được dùng để móc những đối tượng này. Khi một đối tượng muốn gọi một phương thức, nó sẽ gọi một đối tượng bè bạn bên phía máy khách, đối tượng này sẽ đại diện cho đối tượng gọi phương thức bên phía máy chủ. Đối tượng này được gọi là stub Continue reading