Khái niệm với Simulink

Simulink là phần mềm dùng để mô hình hóa, mô phỏng và phân tích một hệ thống động. Simulink cho phép mô tả một hệ thống tuyến tính, hệ phi tuyến các phương trình trong thời gian liên tục, gián đoạn hay một hệ kết hợp liên tục và gián đoạn. Hệ thống cũng có thể có nhiều tốc độ khác nhau.

Để mô hình hóa, Simulink cung cấp một giao diện đồ họa để xây dựng mô hình như là một sơ đồ khối sử dụng thao tác nhấp và kéo chuột. Với giao diện này bạn có thể xây dựng một mô hình như xây dựng trên giấy. Đây là sự khác xa các phần mềm mô phỏng trước đó mà người sử dụng phải đưa vào các phương trình vi phân và sai phân bằng ngôn ngữ lập trình.
Việc lập trình trên Simulink sử dụng các đối tượng đồ họa gọi là Graphic Programming Unit. Nó được xây dựng trên cơ sở các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc thay đổi các giá trị thuộc tính trong những khối thành phần. Ưu điểm của nó là tình trực quan, dễ viết và dễ hình dung đối với người lập trình không chuyên.
Thư viện Simulink cũng bao gồm toàn bộ thư viện các khối như khối nhận tín hiệu, các nguồn tín hiệu, các phần tử tuyến tính và phi tuyến. Dĩ nhiên là người dùng có thể thay đổi hay tạo ra các khối riêng của mình. Các bài toán trong Simulink được xây dựng theo mô hình phân cấp. Người sử dụng có thể quan sát hệ thống ở mức tổng quan, vừa có thể xét từng khối một cách chi tiết.
Sau khi tạo lập ra được mô hình, người sử dụng có thể mô phỏng nó trong Simulink bằng cách nhập lệnh trong cửa sổ lệnh của Matlab hay sử dụng các menu có sẵn. Người sử dụng có thể thay đổi thông số một cách trực tiếp và nhận biết ảnh hưởng đến mô hình. Kết quả mô phỏng có thể đặt vào Matlab để xử lý hay đưa ra hiển thị.

Theo Ngohaibac

Khái niệm với Simulink

Simulink là phần mềm dùng để mô hình hóa, mô phỏng và phân tích một hệ thống động. Simulink cho phép mô tả một hệ thống tuyến tính, hệ phi tuyến các phương trình trong thời gian liên tục, gián đoạn hay một hệ kết hợp liên tục và gián đoạn. Hệ thống cũng có thể có nhiều tốc độ khác nhau.

Để mô hình hóa, Simulink cung cấp một giao diện đồ họa để xây dựng mô hình như là một sơ đồ khối sử dụng thao tác nhấp và kéo chuột. Với giao diện này bạn có thể xây dựng một mô hình như xây dựng trên giấy. Đây là sự khác xa các phần mềm mô phỏng trước đó mà người sử dụng phải đưa vào các phương trình vi phân và sai phân bằng ngôn ngữ lập trình.
Việc lập trình trên Simulink sử dụng các đối tượng đồ họa gọi là Graphic Programming Unit. Nó được xây dựng trên cơ sở các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho việc thay đổi các giá trị thuộc tính trong những khối thành phần. Ưu điểm của nó là tình trực quan, dễ viết và dễ hình dung đối với người lập trình không chuyên.
Thư viện Simulink cũng bao gồm toàn bộ thư viện các khối như khối nhận tín hiệu, các nguồn tín hiệu, các phần tử tuyến tính và phi tuyến. Dĩ nhiên là người dùng có thể thay đổi hay tạo ra các khối riêng của mình. Các bài toán trong Simulink được xây dựng theo mô hình phân cấp. Người sử dụng có thể quan sát hệ thống ở mức tổng quan, vừa có thể xét từng khối một cách chi tiết.
Sau khi tạo lập ra được mô hình, người sử dụng có thể mô phỏng nó trong Simulink bằng cách nhập lệnh trong cửa sổ lệnh của Matlab hay sử dụng các menu có sẵn. Người sử dụng có thể thay đổi thông số một cách trực tiếp và nhận biết ảnh hưởng đến mô hình. Kết quả mô phỏng có thể đặt vào Matlab để xử lý hay đưa ra hiển thị.