WEB SEMANTIC : Kỳ 1 – TỔNG QUAN WEB SEMANTIC

Kỳ này chúng ta có thể hiểu một cách khái quát về Web ngữ nghĩa như nguồn gốc, mục đích và các công việc để phát triển Web ngữ nghĩa. Vai trò quan trọng của Ontology trong Web ngữ nghĩa.

1. Tổng quan về web ngữ nghĩa

Web ngữ nghĩa là thế hệ Web mới, đang được phát triển và sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Hệ thống Web mới này sẽ dần thay thế Web hiện tại song không có nghĩa là hoàn toàn khác hệ thống Web hiện tại. Web ngữ nghĩa được phát triển trên hệ thống Web hiện tại bằng cách bổ sung thêm ngữ nghĩa cho các tài nguyên Web mà máy tính có thể hiểu và tăng khả năng xử lý tự động. Continue reading