Nhập môn Java với JDBC và MySQL – Phần 2

Thực hiện các câu truy vấnĐể thực hiện câu lệnh SQL trong một ứng dụng có sử dụng JDBC, bạn hãy tạo ra một đối tượng Statement từ đối tượng Connection của bạn. Đối tượng này chứa một kết nối đơn đến cơ sở dữ liệu. Các đối tượng Statement hỗ trợ phương thức executeUpdate() để đưa vào các câu truy vấn thực hiện chức năng thay đổi cơ sở dữ liệu và không trả lại tập kết quả, và phương thức executeQuery() để tạo ra các câu truy vấn cho phép trả lại tập kết quả. Để minh họa kết quả xử lý dữ liệu chúng ta sử dụng một bảng, animal, bảng này hứa 1 cột id chứa số nguyên và 2 cột chứa các chuỗi, name và category. Câu lệnh MySQL để tạo bảng này trông như sau: Continue reading

By dbglory Posted in Java Tagged