RMI & CORBA

III.CORBA
1)Tổng quan vể CORBA
Như đã đề cập ở trước thì CORBA định nghĩa nhiều dịch vụ, một trong những dịch vụ đó thực hiện chức năng tương tự như RMI, nhưng CORBA họat động với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và không chỉ với nền Java
CORBA được định nghĩa bởi một liên kết bao gồm 800 công ty thành viên, được gọi là Nhóm Quản Lý Đối Tượng (Object Management Group – OMG)  Continue reading

RMI & CORBA – P1

I.Các đối tượng phân tán
Trong lập trình Java thông thường thì tất cả các đối tượng tạo nên một chương trình sẽ nằm trên cùng một máy và trong cùng một tiến trình hay trên cùng một máy ảo Java (JVM).
Khi một đối tượng gọi một phương thức trên một đối tượng khác thì đối tượng gọi phải biết địa chỉ vùng nhớ của đối tượng bị gọi và có thể chỉ thay đổi bộ đếm chương trình máy để bắt đầu chạy trong một đối tượng mới. Địa chỉ của đối tượng được goik được lưu trữ trong ngăn xếp của máy, vì thế khi phương thức được gọi trả về giá trị thì địa chỉ trong ngăn xếp sẽ được nạp lại vào trong bộ đếm chương trình máy và tiếp tục thực thi trở lại trong đối tượng gọi. Dãy các bước trên là chung đối với tất cả các ngôn ngữ lập trình mà thực thi trong một tiến trình đơn, trên cùng một máy Continue reading