Tìm hiểu Zend framework nên bắt đầu từ đâu ? (Phần 1)

Bạn muốn tìm hiểu về Zend framework ? .Bạn muốn nhanh chóng xây dựng một ứng dụng web sữ dụng zf ?

Việc tìm hiểu zend framework cũng như các php framework khác điều đầu tiên là bạn pải có kiên thức tương đối về php .Tiếp đến bạn cần tìm hiểu kiến thức cơ sở sau :

– Framework là gì ?

Framework là một thư viện các lớp đã được xây dựng hoàn chỉnh , bộ khung để phát triển các phần mềm ứng dụng. có thể ví framework như tập các “Vật liệu” ở từng lĩnh vực cho người lập trình viên, thay vì họ phải mất nhiều thời gian để tự thiết kế trước khi dùng. Do vậy, người lập trình viên chỉ cần tìm hiểu và khai thác các vật liệu này rồi thực hiện ( tức lập trình ) để gắn kết chúng lại với nhau, tạo ra sản phẩm. Continue reading

Zend Framework Intro: Folder Structure

Zend Framework Step By Step Tutorial – Part 1: Zend framework is one of popular framework at PHP World. This framework is released by Zend, a big vendor for PHP. In this post, We learn Zend framework from zero. We will build a simple application named “helloworld”. In this framework, we use MVC (Model View Controller). We ever talk about this pattern at Joomla MVC. Continue reading